PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ŻYTNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2019 ROK

 Treść programu

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-11-14 15:12:23.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w Gmine Żytno za 2018 rok

 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-25 14:45:01.

Wójt Gminy Żytno ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia realizacji zadań publicznych pod nazwą "Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej na terenie Gminy Żytno w 2019 r."

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o wynikach konkursu

Protokół komisji konkursowej

Wzór umowy

Wzór oferty

Harmonogram

Oświadczenie o działalności

Oświadczenie

Przewidywana kalkulacja kosztów

Wzór sprawozdania

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-20 11:11:08.
Data wprowadzenia: 2019-02-20 11:11:08
Opublikowane przez: Michał Bąkowski