PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ŻYTNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2019 ROK

 Projekt programu.doc

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-10-31 07:58:32 | Data modyfikacji: 2018-10-31 08:01:09.

Wójt Gminy Żytno ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia realizacji zadań publicznych pod nazwą "Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej na terenie Gminy Żytno w 2018r."

Ogłoszenie wyników konkursu

Protokół komisji konkursowej

Wzór oferty

Ogłoszenie o konkursie

Wzór umowy

Oświadczenie o działalności

Oświadczenie

Wzór sprawozdania

Przewidywana kalkulacja kosztów

Harmonogram

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-20 12:30:07.
Data wprowadzenia: 2018-02-20 12:30:07
Opublikowane przez: Michał Bąkowski