Blokada drogi

 


            Zgodnie z art. 8 ust 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach ( Dz. U z 2015 r. poz. 1485) informuję o planowanej organizacji zgromadzenia , które w dniu 08 listopada 2017 roku w godzinach od 10-ej do 12-ej  planuje przystąpić do blokady drogi wojewódzkiej Nr 785 na terenie wsi Silnica  przy posesjach nr 45 i 82 gmina Żytno. W zgromadzeniu któremu przewodniczył będzie Pan Krzysztof Wojtasik zaplanowano udział około 50 osób.


           


 

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-31 11:20:02 | Data modyfikacji: 2017-10-31 11:22:40.

Organizator zgromadzenia, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. poz. 1485), zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,

2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,

3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.


Powyższe zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia przyjmuje:

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

na numer telefaksu: 34 3269010 lub 343277001 w.22
lub e-mail: urzadgminy@zytno.pl

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-11-24 11:54:35.
Data wprowadzenia: 2015-11-24 11:54:35
Opublikowane przez: Szymon Pietras