Wójt Gminy Żytno ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żytnie.

Informacja o wynikach konkursu

 Treść ogłoszenia wraz z załącznikami

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-02-08 13:10:11 | Data modyfikacji: 2023-03-10 14:44:55.

Wójt Gminy Żytno ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żytnie.

Informacja o wynikach konkursu

 Treść ogłoszenia wraz z załącznikami

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-01-11 14:32:21.

Wójt Gminy Żytno ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora ds. planowania przestrzennego i drogownictwa.

Informacja o wynikach konkursu

Protokół z przeprowadzonego naboru

 Treść ogłoszenia wraz z załącznikami

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-10-17 11:33:23 | Data modyfikacji: 2022-11-10 09:41:26.

Wójt Gminy Żytno ogłasza drugi konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żytnie

Informacja o wynikach konkursu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w ogłoszeniu o drugim naborze i zakwalifikowanych do drugiego etapu naboru na Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żytnie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - kierownik SP ZOZ w Żytnie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula zgody

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko

 

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-09-22 10:52:43 | Data modyfikacji: 2020-09-22 11:00:35.

Wójt Gminy Żytno ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żytnie

lnformacja o wynikach konkursu

Ogłoszenie o naborze

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula zgody

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko

 

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-09-01 07:52:34 | Data modyfikacji: 2020-09-01 07:55:43.

Wójt Gminy Żytno ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żytno, ul. Krótka 4, 97-532 Żytno - Referent ds. obsługi informatycznej, promocji, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko

Informacja o wynikach konkursu

Ogłoszenie o naborze

Oświadczenie o niekaralności

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna

Klauzula zgody

 

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-08-12 14:23:31.

Wójt Gminy Żytno ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie

Informacje o wynikach konkursu

Uchwała nr 3 Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora GOK w Żytnie

Uchwała nr 2 Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora GOK w Żytnie

Zarządzenie Nr OR 0050.29.2020 Wójta Gminy Żytno z dnia 04 maja 2020r.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko

Regulamin konkursu

Ogłoszenie o konkursie

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie

Klauzula zgody

Klauzula informacyjna

 

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-03-23 16:07:55 | Data modyfikacji: 2020-05-05 08:50:21.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żytnie, ul. Krótka 4, 97-532 Żytno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. świadczenia rodzinnego i funduszu alimentacyjnego

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko

Ogłoszenie o konkursie

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna

Klauzula zgody

Oświadczenie

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-15 07:43:31.

Wójt Gminy Żytno ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żytno, ul. Krótka 4, 97-532 Żytno - Kasjer

Zarządzenie Wójta Gminy Żytno w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żytno

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie

Klauzula zgody

Klauzula informacyjna

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-12-06 10:48:25.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Pracownik Socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żytnie

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna

Klauzula zgody

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o niekaralności

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-09-11 14:45:04.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Pracownik Socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żytnie

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna

Klauzula zgody

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o niekaralności

Informacja o wyniakch naboru

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-23 13:56:28.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Pracownik Socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żytnie

Ogłoszenie o naborze

Oświadczenie o niekaralności

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna

Klauzula zgody

Ogłoszenie o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-04-03 09:33:55.

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Gminego Ośrodka pomocy Społecznej w Żytnie

Zarządzenie Wójta w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu

Ogłoszenie o wynikach naboru

Ogłoszenie o konkursie

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie

Klauzula informacyjna

Klauzula zgody

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-11 15:36:21.

Wójt Gminy Żytno ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żytno, ul. Krótka 4, 97-532 Żytno - Skarbnik Gminy Żytno

Zarządzenie Wójta Gminy Żytno w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żytno

Wyniki naboru

Ogłoszenie o konkursie

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie

Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu naboru

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-08-07 14:14:11.

Wójt Gminy Żytno ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żytno, ul. Krótka 4, 97-532 Żytno - podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami

Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

Załącznik do zarządzenia

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-14 08:11:59 | Data modyfikacji: 2016-10-14 08:14:12.

Wójt Gminy Żytno ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żytno, ul. Krótka 4, 97-532 Żytno - referent ds. obsługi informatycznej, promocji, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Zarządzenie Wójta Gminy Żytno w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze

Wyniki naboru

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2016-04-14 08:37:08 | Data modyfikacji: 2016-04-27 12:23:39.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żytnie, ul. Krótka 4, 97-532 Żytno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. świadczenia wychowawczego

Ogłoszenie o konkursie

Oświadczenie

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2016-03-04 12:09:32 | Data modyfikacji: 2016-03-22 12:53:46.
Konkurs na stanowisko kasjera

Wójt Gminy Żytno ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żytno, ul. Krótka 4, 97-532 Żytno

1. Stanowisko pracy: Kasjer

2. Wymagania niezbędne dla kandydatów:
a. obywatelstwo polskie,
b. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych
c. wykształcenie minimum średnie, o profilu ogólnym lub zawodowym oraz 2 – letni staż pracy
d. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
e. nieposzlakowana opinia,
f. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
g. korzystanie z pełni praw publicznych,

3. Wymagania dodatkowe:
a. znajomość obowiązujących przepisów z zakresu gospodarki kasowej, rachunkowości
b. wykorzystywanie czasu pracy w sposób efektywny i rzetelny
c. biegła umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet)

4. Wymagane dokumenty:
a. list motywacyjny,
b. życiorys – curriculum vitae,
c. kserokopie świadectw pracy,
d. kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie,
e. referencje – jeśli takowe posiada,
f. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
g. oświadczenie o niekaralności (przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Zapraszamy do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko kasjera w Wydziale Finansowym w terminie do dnia 25.02.2016 r. do godz. 15ºº (decyduje data wpływu do Urzędu). Aplikacje które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Po weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni o terminie rozmów kwalifikacyjnych telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej, natomiast osoby które nie zostaną zakwalifikowane do następnego etapu naboru, otrzymają odpowiedzi pisemne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1201)”

Szczegółowe informacje na temat dodatkowych wymagań oraz zakresu wykonywanych zadań można uzyskać w Urzędzie Gminy Żytno (Skarbnik Gminy) oraz pod numerem telefonu (34) 327 70 01 wew. 29.

Wyniki naboru

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2016-02-15 11:14:27 | Data modyfikacji: 2016-03-16 13:34:22.

Konkurs na stanowisko instruktora sportu

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-12-11 11:43:53.

Konkurs na stanowisko instruktora sportu

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-12-09 14:09:39 | Data modyfikacji: 2014-12-09 14:28:43.

Konkurs na stanowisko kierowcy autobusu szkolnego

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-12-09 11:01:50 | Data modyfikacji: 2014-12-09 14:28:16.

Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Silniczce.

Treść ogłoszenia

Informacja o wyniku konkursu

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2014-04-08 11:34:52 | Data modyfikacji: 2014-05-06 11:23:06.

Konkurs na stanowisko asystenta d/s merytorycznych w projekcie "Wesołe przedszkolaki w Gminie Żytno"

Informacja o wyniku konkursu

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-10-23 09:01:47 | Data modyfikacji: 2014-05-08 09:14:45.
Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzykowej.

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-05-27 08:33:00 | Data modyfikacji: 2013-05-27 08:34:02.
Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Silniczce.

Treść ogłoszenia

Wyniki konkursu

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-04-24 09:40:36 | Data modyfikacji: 2013-06-03 08:59:12.
Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Żytnie.

Treść ogłoszenia

Wyniku konkursu

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-04-11 19:15:34 | Data modyfikacji: 2013-05-23 10:01:50.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor do spraw gospodarki odpadami
   Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2013-01-28 13:58:21 | Data modyfikacji: 2013-01-29 11:10:38.
Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw gospodarki odpadami
 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-12-20 13:50:06 | Data modyfikacji: 2012-12-20 13:50:42.
Wyniki konkursów na stanowisko  koordynatora i asystenta d/s merytorycznych w projekcie "Wesołe przedszkolaki w Gminie Żytno".
 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-09-24 11:37:21.
Konkurs na stanowisko asystenta d/s merytorycznych w projekcie "Wesołe przedszkolaki w Gminie Żytno"

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-09-11 12:14:58 | Data modyfikacji: 2012-09-14 15:29:18.
Konkurs na stanowisko koordynatora w projekcie "Wesołe przedszkolaki w Gminie Żytno"

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2012-09-11 12:06:27 | Data modyfikacji: 2012-09-14 15:29:49.
Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Żytnie.
 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2011-06-01 09:43:05 | Data modyfikacji: 2011-06-01 09:44:34.
Konkurs na stanowisko podinspektora ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Unieważnienie konkursu

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2010-12-07 08:56:51 | Data modyfikacji: 2011-06-01 09:44:28.
Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Silniczce.
 Treść informacji

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2009-01-26 14:07:43 | Data modyfikacji: 2011-06-01 09:44:18.
Data wprowadzenia: 2009-01-26 14:07:43
Data modyfikacji: 2011-06-01 09:44:18
Opublikowane przez: Szymon Pietras