ŻYTNO
NAZWA GMINY Żytno
RODZAJ gmina wiejska
RODZAJ woj. łódzkie, pow. radomszczański
KOD 97-532
MIEJSCOWOŚĆ Żytno, ul. Krótka 4 
KONTAKT tel.+48 (34) 327-70-01
fax +48 (34) 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl 
Wójt Gminy

mgr inż. Mirosław Ociepa
tel.+48 (34) 327-70-01
fax +48 (34) 326-90-10
e-mail: wojt@zytno.pl

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Cezary Huć
tel.+48 (34) 327-70-01
fax +48 (34) 326-90-10
e-mail: rada@zytno.pl  

Sekretarz Gminy mgr Halina Woldan
tel.+48 (34) 327-70-01
fax +48 (34) 326-90-10
e-mail: sekretarz@zytno.pl
Skarbnik Gminy

mgr Anna Czerkiewska
tel.+48 (34) 327-70-01

fax +48 (34) 326-90-10
e-mail: skarbnik@zytno.pl

Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za udostępnianie danych z ewidencji ludnościBS Żytno 40 8267 0009 2000 0000 0130 0002

Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za odpady komunalne

 

BS Żytno 79 8267 0009 2001 0000 0130 0026

 

Numer konta bankowego do wnoszenia opłat skarbowych, wszystkich podatków od osób fizycznych i prawnych

 

BS Żytno 07 8267 0009 2000 0000 0130 0014

 

Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wodę, kanalizację i pozostałe usługi (Gminny Zakład Komunalny)

BS Żytno 18 8267 0009 2000 0000 0228 0001 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej.  
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2003-03-25 13:08:13 | Data modyfikacji: 2023-09-13 10:57:50.
Data wprowadzenia: 2003-03-25 13:08:13
Data modyfikacji: 2023-09-13 10:57:50
Opublikowane przez: Łukasz Mierz