Wójt Gminy Żytno ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia realizacji zadań publicznych pod nazwą "Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej na terenie Gminy Żytno w 2017r."

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Wzór umowy

Oświadczenie o działalności

Oświadczenie

Wzór sprawozdania

Przewidywana kalkulacja kosztów

Harmonogram

Ogłoszenie wyników konkursu

Protokół Komisji Konkursowej

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-16 12:33:29.

PPROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŻYTNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2017 ROK

 TREŚĆ PROJEKTU

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2016-11-14 12:25:11.
Data wprowadzenia: 2016-11-14 12:25:11
Opublikowane przez: Michał Bąkowski