PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ŻYTNO Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.
3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2021 ROK
 Treść programu

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-10-27 14:49:07.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI DOTYCZĄCYCH PROJEKTU "PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŻYTNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2022 ROK."

 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2021-11-15 14:28:47 | Data modyfikacji: 2021-11-15 14:29:54.

Wójt Gminy Żytno ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia realizacji zadań publicznych pod nazwą "Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej na terenie Gminy Żytno w 2022 r."

Przewidywana kalkulacja kosztów

Plan postępowań o udzielenie zamówienia

Wzór oferty

Harmonogram Realizacji Zadania Publicznego

Oświadczenie o działalności

Oświadczenie

Umowa o realizację zadania publicznego

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie wyników konkursu

Protokół komisji konkursowej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-03-09 15:30:49.

Informacja dot. Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2022-10-14 20:40:05 | Data modyfikacji: 2022-10-14 20:42:12.
Data wprowadzenia: 2022-10-14 20:40:05
Data modyfikacji: 2022-10-14 20:42:12
Opublikowane przez: Łukasz Mierz