PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ŻYTNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2021 ROK

 Treść programu

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2020-11-03 18:56:13 | Data modyfikacji: 2020-11-03 18:57:36.

Wójt Gminy Żytno ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia realizacji zadań publicznych pod nazwą "Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej na terenie Gminy Żytno w 2020 r."

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie wyników konkursu

Protokół komisji konkursowej

Wzór umowy

Wzór oferty

Harmonogram

Oświadczenie o działalności

Oświadczenie

Przewidywana kalkulacja kosztów

Wzór sprawozdania

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2020-02-18 15:14:19.
Data wprowadzenia: 2020-02-18 15:14:19
Opublikowane przez: Michał Bąkowski