Obowiązująca wysokość rocznej stawki podatku od nieruchomości obowiązujące od 1 stycznia 2019r.:
1) od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  -  0,80 zł od 1m2 powierzchni,
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł od 1 ha powierzchni,
c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,45 zł od 1 m2 powierzchni;

d/ niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową, albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłacznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zł od 1 m2 powierzchni.

2) od  budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych – 0,72 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e/ pozostałych, w tym:
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
- budynków letniskowych - 7,90 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli  - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust. 3-7.

Zwalnia się od podatku:
1/ nieruchomości zajęte na potrzeby organizacji społecznych;
2/ nieruchomości wykorzystywane na potrzeby realizacji gminnych zadań własnych w zakresie bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, z wyjątkiem powierzchni przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej;
3/ powierzchnie stodół i obór pozostałe z gospodarstw rolnych sprzedanych, wydzierżawionych lub zdanych na własność Skarbu Państwa w celu uzyskania uprawnień do emerytury lub renty rolniczej;
4/ grunty, budynki i budowle pozostające w zasobie komunalnym.

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2004-05-13 10:39:52 | Data modyfikacji: 2019-01-11 09:55:31.
 Deklaracja na podatek od nieruchomości

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2003-07-29 13:05:07 | Data modyfikacji: 2015-12-16 09:12:32.
 Informacja na podatek od nieruchomości

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-12-16 09:13:53.
Data wprowadzenia: 2015-12-16 09:13:53
Opublikowane przez: Szymon Pietras