Podatek od nieruchomości

Obowiązująca wysokość rocznej stawki podatku od nieruchomości obowiązujące od 1 stycznia 2013r.:
1) od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  -  0,75 zł od 1m2 powierzchni,
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł od 1 ha powierzchni,
c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,40 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od  budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych – 0,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e/ pozostałych, w tym:
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
- budynków letniskowych - 7,66 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli  - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust. 3-7.

Zwalnia się od podatku:
1/ nieruchomości zajęte na potrzeby organizacji społecznych;
2/ nieruchomości wykorzystywane na potrzeby realizacji gminnych zadań własnych w zakresie bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, z wyjątkiem powierzchni przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej;
3/ powierzchnie stodół i obór pozostałe z gospodarstw rolnych sprzedanych, wydzierżawionych lub zdanych na własność Skarbu Państwa w celu uzyskania uprawnień do emerytury lub renty rolniczej;
4/ grunty, budynki i budowle pozostające w zasobie komunalnym.

 

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2004-05-13 10:39:52 | Data modyfikacji: 2013-01-04 09:19:01.
 Deklaracja na podatek od nieruchomości

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2003-07-29 13:05:07 | Data modyfikacji: 2015-12-16 09:12:32.
 Informacja na podatek od nieruchomości

Opublikowane przez: Szymon Pietras | Data wprowadzenia: 2015-12-16 09:13:53.
Data wprowadzenia: 2015-12-16 09:13:53
Opublikowane przez: Szymon Pietras