Modernizacja kotłowni wraz z ciągami ciepłowniczymi obsługującymi 4 bloki mieszkalne (32 lokale) byłych pracowników PPGR Sekursko z podziałem na 3 części.

Ogłoszenie o zamówieniu

ID Identyfikator postępowania na miniPortalu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia -Wykonawca

Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia - Podmiot udostępniający

Oświadczenie o spełnianiu warunków - Wykonawca

Oświadczenie o spełnianiu warunków - Podmiot udostępniający

Oświadczenie dot. wykonania robót przez poszczególnych Wykonawców

Oświadczenie o aktualności informacji art 125 - Wykonawca

Oświadczenie o aktualności informacji art 125 - Podmiotu udostępniającego

Wykaz robót

Oświadczenie nt. kwalifikacji kadry

Zobowiązanie podmiotu udost. zasoby

Oświadczenie dot. równoważności

Projekt umowy

Przedmiar robót - Modernizacja kotłowni

Przedmiar robót - Docieplenie cokołu

Przedmiar robót - Fotowoltaika

Projekt budowlany - Modernizacja kotłowni

Projekt budowlany - Docieplenie cokołu

Projekt budowlany - Fotowoltaika

Specyfikacja Techniczna - Modernizacja kotłowni

Specyfikacja Techniczna - Docieplenie cokołu

Specyfikacja Techniczna - Fotowoltaika

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki | Data wprowadzenia: 2022-09-30 15:04:40 | Data modyfikacji: 2022-10-28 14:38:31.

Zobacz:
 Zapytania ofertowe .  Przetargi ustne - nieruchomości rolne Skarbu Państwa .  Przetargi ustne - mienie komunalne gminy .  Archiwum przetargów .  Protokoły z otwarcia ofert cenowych . 
Data wprowadzenia: 2022-09-30 15:04:40
Data modyfikacji: 2022-10-28 14:38:31
Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki
« powrót