Przebudowa dróg w miejscowości Borzykowa - ul. Krótka, Plac 1000-lecia

Ogłoszenie o zamówieniu

10 Identyfikator postępowania na miniPortalu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

2a Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia - wykonawca

2b Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia - podmiot udostępniający

3a Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału - wykonawca

3b Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału - podmiot udostępniający

4 Oświadczenie z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy

5a Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust.1 - wykonawca

5b Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust.1 - podmiot udostępniający

6 Wykaz robót

7 Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy

8 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

9 Oświadczenie dotyczące równoważności

Projekt umowy

Przedmiar robót przebudowy ul. Krótkiej

Przedmiar robót rewitalizacja Placu 1000-lecia

Przedmiar robót oznakowanie Plac 1000-lecia, ul. Krótka

Projekt przebudowy ul. Krótkiej

Projekt rewitalizacji Placu 1000-lecia

Projekt stałej organizacji ruchu

Specyfikacja Techniczna przebudowy ul. Krótkiej

Specyfikacja Techniczna rewitalizacji Placu 1000-lecia

Opinia geotechniczna

Decyzja o zakresie badań archeologicznych

Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki | Data wprowadzenia: 2021-09-22 15:10:08 | Data modyfikacji: 2021-10-26 15:35:34.

Zobacz:
 Zapytania ofertowe .  Przetargi ustne - nieruchomości rolne Skarbu Państwa .  Przetargi ustne - mienie komunalne gminy .  Archiwum przetargów .  Protokoły z otwarcia ofert cenowych . 
Data wprowadzenia: 2021-09-22 15:10:08
Data modyfikacji: 2021-10-26 15:35:34
Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki
« powrót