Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borzykowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

1. Formularz ofertowy

2a Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia - wykonawca

2b Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia - podmiot udostępniający

3a Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału - wykonawca

3b Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału - podmiot udostępniający

4 Oświadczenie z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy

5a Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust.1 - wykonawca

5b Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust.1 - podmiot udostępniający

6 Wykaz robót

7 Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy

8 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

9 Oświadczenie dotyczące równoważności

10 Identyfikator postępowania na miniPortalu

11 Projekt umowy

12a Projekt budowlany - branża budowlana

12b Projekt budowlany - branża sanitarna

12c Projekt budowlany - branża sanitarna - instalacja gazowa

12d Projekt budowlany - branża elektryczna

13a Projekt wykonawczy - branża budowlana

13b Projekt wykonawczy - branża sanitarna

13c Projekt wykonawczy - branża sanitarna - instalacja gazowa

13d Projekt wykonawczy - branża elektryczna

14 Specyfikacja techniczna - branża budowlana

15 Specyfikacja techniczna - branża sanitarna

16 Specyfikacja techniczna - branża elektryczna

17 Projekt robót geologicznych

18 Przedmiar robór - branża budowlana

19 Przedmiar robót - branża sanitarna

20 Przedmiar robót - branża elektryczna

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja treści SWZ

Załącznik nr 1 do modyfikacji - do dodatku 13 a

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki | Data wprowadzenia: 2021-05-25 15:22:02 | Data modyfikacji: 2021-07-13 15:09:48.

Zobacz:
 Zapytania ofertowe .  Przetargi ustne - nieruchomości rolne Skarbu Państwa .  Przetargi ustne - mienie komunalne gminy .  Archiwum przetargów .  Protokoły z otwarcia ofert cenowych . 
Data wprowadzenia: 2021-05-25 15:22:02
Data modyfikacji: 2021-07-13 15:09:48
Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki
« powrót