Przebudowa dróg na terenie Gminy Żytno z podziałem na 2 części:


Część 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czechowiec, na działce nr ewid. 695, obręb Borzykowa.


Część 2. Przebudowa drogi transportu rolnego - drogi wewnętrzej w miejscowości Rędziny, na działce nr ewid. 718, obręb Rędziny.


 


 


Ogłoszenie

ID postępowania

SWZ

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz osób do realizacji zamówienia

Zobowiązanie podmiotu

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się

Wzór umowy

Część I Czechowiec - Projekt

Część I Czechowiec - Specyfikacja Techniczna

Część I Czechowiec - Przedmiar

Część II Rędziny - Projekt

Część II Rędziny - Specyfikacja Techniczna

Część II Rędziny - Przedmiar

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SWZ

miniPortal zmiana

Wyjaśnienia treści SWZ

Zmiana treści SWZ (2)

Zmienione oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu (2)

Wyjaśnienie treści SWZ (2)

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze ofert

Ogłoszenie o wykonaniu umowy cz. 1

Ogłoszenie o wykonaniu umowy cz. 2

 

Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki | Data wprowadzenia: 2021-04-19 15:05:44 | Data modyfikacji: 2021-10-29 11:41:22.

Zobacz:
 Zapytania ofertowe .  Przetargi ustne - nieruchomości rolne Skarbu Państwa .  Przetargi ustne - mienie komunalne gminy .  Archiwum przetargów .  Protokoły z otwarcia ofert cenowych . 
Data wprowadzenia: 2021-04-19 15:05:44
Data modyfikacji: 2021-10-29 11:41:22
Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki
« powrót