Nr XX/136/17 w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego w 2017 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-03-15 11:13:59.

Nr XX/137/17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadania "Racjonalizacja zużycia energii na terenie Gminy Żytno poprzez termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Żytnie

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-03-16 09:37:47.

Nr XX/138/17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadania "Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Żytnie

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-03-16 09:44:23.

Nr XX/139/17 w sprawie zmiany Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2023

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-03-20 08:55:05.

Nr XX/140/17 w sprawie budżetu Gminy na 2017 r.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-03-20 09:00:19.

Nr XX/141/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-03-16 09:51:25.

Nr XX/142/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których  organem prowadzącym jest Gmina Żytno, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-03-16 09:58:20.

Nr XX/143/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/107/09 Rady Gminy Żytno z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-03-16 10:12:47.

Nr XX/144/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania Rodziny w Gminie Żytno na lata 2017-2019

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-03-20 09:03:07.

Nr XX/145/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/122/16 Rady Gminy Żytno z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-03-16 10:19:14.

Nr XXI/146/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-04-10 15:07:06.

Nr XXI/147/17 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żytno w 2017 r."

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-04-11 08:30:53.

Nr XXI/148/17 w sprawie zmiany Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2023

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-04-11 08:34:04.

Nr XXI/149/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-04-11 08:39:08.

Nr XXII/150/17 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/2007 Rady Gminy Żytno z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych z tytułu przedmiotów opodatkowania położonych na terenie Gminy Żytno, w formie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-07-14 13:26:31.

Nr XXII/151/17 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Gminy Żytno

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-07-14 13:37:10.

Nr XXII/152/17 w sprawie zmiany Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2023

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-07-14 13:42:54.

Nr XXII/153/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-07-14 13:44:33.

Nr XXIII/154/17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-08-07 13:39:05.

Nr XXIII/155/17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Żytnie

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-08-07 13:41:27.

Nr XXIII/156/17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żytnie

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-08-07 13:44:10.

Nr XXIII/157/17 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żytno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-08-07 14:22:29.

Nr XXIII/158/17 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żytno za 2016 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-08-07 14:24:06.

Nr XXIII/159/17 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-08-07 14:27:44.

Nr XXIII/160/17 w sprawie zmiany Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2023

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-08-07 14:35:15.

Nr XXIII/161/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r.

2017_161.pdf

 

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-08-07 14:37:03.

Nr XXIV/162/17 w sprawie zmiany Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2023

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-09-21 09:53:17.

Nr XXIV/163/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-09-21 09:55:09.

Nr XXV/164/17 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-09-21 09:58:06.

Nr XXV/165/17 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Żytno

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-09-21 10:00:29.

Nr XXVI/166/17 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Żytno

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2017-09-21 10:04:53.

Nr XXVII/167/17 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków


 

 

 

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2018-01-11 10:40:22.

Nr XXVII/168/17 zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/124/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żytno


 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2018-01-11 11:07:44.

Nr XXVII/169/17 w sprawie zmiany Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2023

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2018-01-11 11:12:14.

Nr XXVII/170/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r.

2017_170.pdf

 

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2018-01-11 13:06:01.

Nr XXVIII/171/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny i Aleksandra Ostrowskich w Silniczce w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Heleny i Aleksandra Ostrowskich w Silniczce

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2018-01-11 11:27:32.

Nr XXVIII/172/17 w sprawie zatwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzykowej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Borzykowej

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2018-01-11 11:47:43.

Nr XXVIII/173/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Żytnie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Żytnie

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2018-01-11 12:09:42.

Nr XXVIII/174/17 w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2018-01-11 12:12:54.

Nr XXVIII/175/17 w sprawie zmiany Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2023

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2018-01-11 13:12:48.

Nr XXVIII/176/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na rok 2017

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2018-01-11 12:26:22.

Nr XXIX/177/17  w  sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Żytno na 2018 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2018-04-26 15:27:53.

Nr XXIX/178/18 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Żytno na 2018 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2018-04-26 15:30:37.

Nr XXIX/179/17 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2018-04-27 13:00:07.

Nr XXIX/180/17 w sprawie zmiany Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2023

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2018-04-27 13:02:31.

Nr XXIX/181/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na rok 2017

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2018-04-27 13:04:16.

Nr XXIX/182/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2018-2024

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2018-04-27 13:06:10.

Nr XXIX/183/17 w sprawie budżetu Gminy Żytno na 2018 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2018-02-26 11:24:29.

Zobacz:
 2014 rok .  2015 rok .  2016 rok .  2017 rok .  2018 rok . 
Data wprowadzenia: 2018-02-26 11:24:29
Opublikowane przez: Urszula Smolarska