Nr XLIX/288/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-01-10 14:52:30.

Nr XLIX/289/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2022-2027

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-01-10 14:55:31.

Nr XLIX/290/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na rok 2022

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-01-10 14:59:29.

Nr XLIX/291/22 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2023-2027

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-01-10 15:05:12.

Nr XLIX/292/22 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żytno na rok 2023

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-01-10 15:15:16.

Nr XLIX/293/22 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-01-11 12:35:11.

Nr XLIX/294/22 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za pojemnik lub worek, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-01-11 12:39:36.

Nr XLIX/295/22 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Żytno

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-01-11 13:51:43.

Nr L/296/23 w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Żytno "Korpus Wsparcia Seniorów" na 2023 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-02-09 09:14:28.

Nr L/297/23 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-02-09 08:20:26.

Nr L/298/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-02-09 08:42:27.

Nr L/299/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2023-2027

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-02-09 09:16:33.

Nr L/300/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na rok 2023

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-02-09 08:44:11.

Nr L/301/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/293/22 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-02-09 08:46:55.

Nr L/302/23 w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żytno

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-02-09 09:20:36.

Nr LI/303/23 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Rędziny do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-03-15 12:55:47.

Nr LI/304/23 w sprawie przejęcia przez Gminę Żytno od Powiatu Radomszczańskiego zadania własnego powiatu w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Żytno


 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-03-15 13:01:31.

Nr LI/305/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2023-2027

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-03-15 13:11:16.

Nr LI/306/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na rok 2023

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-03-15 13:14:02.

Nr LI/307/23 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-03-15 13:22:35.

Nr LII/308/23 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Żytno

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-03-15 13:59:35.

Nr LII/309/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finanowej Gminy Żytno na lata 2023-2027

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-03-17 11:12:42.

Nr LII/310/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na rok 2023

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-03-17 11:29:49.

Nr LIII/311/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2023-2027

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-04-14 14:46:30.

Nr LIII/312/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na rok 2023

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-04-05 13:42:21.

Nr LIII/313/23 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-04-05 14:02:20.

Nr LIII/314/23 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żytno w 2023 r."

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-04-05 13:49:45.

Nr LIV/315/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2023-2027

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-05-19 11:19:09.

Nr LIV/316/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na rok 2023

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-05-19 11:23:09.

Nr LIV/317/23 w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Komunalnego w Żytnie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2022 do budżetu Gminy Żytno

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-05-19 11:27:24.

Nr LIV/318/23 zmieniająca Uchwałę Nr II/15/18 Rady Gminy Żytno z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Żytno, ustalenia ich składów osobowych oraz przedmiotu działania

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-05-19 11:31:00.

Nr LIV/319/23 zmieniająca Uchwałę Nr VI/44/19 Rady Gminy Żytno z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-05-19 11:35:25.

Nr LV/320/23  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żytno na lata 2023-2025

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-07-25 12:29:35.

Nr LV/321/23 w sprawie określenia stawek opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny w Żytnie

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-07-25 12:37:38 | Data modyfikacji: 2023-07-25 12:42:30.

Nr LV/322/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2023-2027

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-07-25 12:39:45.

LV/323/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zytno na rok 2023

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-07-25 12:47:37.

LV/324/23 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Żytno na lata 2024-2032, określenia szczegółowego trybu i harmonogramu prac oraz trybu konsultacji

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-07-25 12:51:11.

LV/325/23 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żytnie

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-07-25 12:53:40.

LVI/326/23 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Żytno

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-07-25 13:11:22.

Nr VI/327/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żytno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-07-25 13:13:23.

Nr LVI/328/23 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żytno za 2022 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-07-25 13:14:50.

LVI/329/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finanowej Gminy Żytno na lata 2023-2027

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-07-25 13:17:14.

Nr LVI/330/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na rok 2023

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-07-25 13:19:07.

Nr LVI/331/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/112/20 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żytno

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-07-25 13:21:28.

Nr LVI/332/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żytno a Gminą Włoszczowa w zakresie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-07-25 14:16:09.

Nr LVI/333/23 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Żytno dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzykowie

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-07-25 14:18:59.

Nr LVI/334/23 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów w Przedszkolu Publicznym, jego filii i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żytno do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-07-25 14:22:49.

Nr LVI/335/23 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żytno

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-07-25 14:27:02.

Nr LVII/336/23 zmieniająca Uchwałę Nr L/296/23 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Żytno "Korpus Wsparcia Seniorów" na 2023 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-07-25 14:30:32.

Nr LVII/337/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2023-2027

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-07-25 14:32:09.

Nr LVII/338/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na rok 2023

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-07-25 14:39:57.

Nr LVIII/339/23 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-09-12 13:31:21.

Nr LVIII/340/23 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Żytno do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-09-12 13:35:31.

Nr LVIII/341/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2023-2027

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-09-12 13:43:41.

Nr LVIII/342/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na rok 2023

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-09-12 13:45:57.

Nr LVIII/344/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Żytno

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-09-12 13:54:47.

Nr LVIII/345/23 w sprawie udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze gminy Żytno

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-09-12 13:59:57.

Nr LVIII/346/23 w sprawie udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabyków, położonych na obszarze gminy Żytno

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-09-12 14:03:46.

Nr LVIII/347/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-09-12 14:05:10.

Nr LVIII/348/23 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-09-12 14:13:31.

Nr LIX/349/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2023-2027

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-10-05 11:33:48.

Nr LIX/350/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na rok 2023

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-10-05 12:17:35.

Nr LIX/351/23 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-10-05 11:36:09.

Nr LIX/352/23 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-10-05 11:37:58.

Nr LIX/353/23 zmieniająca Uchwałę Nr LVIII/345/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejstru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze gminy Żytno

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-10-05 11:42:25.

Nr LIX/354/23 zmieniająca Uchwałę Nr LVIII/346/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze gminy Żytno

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-10-05 11:47:11.

Nr LIX/355/23 zmieniająca Uchwałę Nr LVIII/344/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Żytno

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-10-05 11:54:21.

Nr LX/356/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2023-2027

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Łukasz Mierz | Data wprowadzenia: 2023-11-20 13:59:43.

Nr LX/357/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na rok 2023

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-11-20 14:26:04.

Nr LXI/358/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2023-2027

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-11-27 15:13:29.

Nr LXI/359/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na rok 2023

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-11-27 15:16:33.

Nr LXI/360/23 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2023-11-27 15:20:47.

Nr LXII/361/23 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2024-01-11 14:09:11.

Nr LXII/362/23 w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2024-01-11 13:06:23.

Nr LXII/363/23 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Żytno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024"

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2024-01-11 14:20:08.

Nr LXII/364/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2023-2027

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2024-01-11 14:02:48.

Nr LXII/365/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na rok 2023

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2024-01-11 13:11:13.

Nr LXII/366/23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Żytno

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2024-01-11 13:15:14.

Nr LXII/367/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz odstąpienia od zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wsparciem w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2024-01-11 13:23:09.

Nr LXII/368/23 w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego "Posiłek w szkole i domu" na lata 2024-2028

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2024-01-11 14:00:47.

Nr LXIII/369/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2023-2027

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2024-01-11 13:58:26.

Nr LXIII/370/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na rok 2023

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2024-01-11 13:24:51.

Nr LXIII/371/23w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2024-2028

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2024-01-11 13:56:04.

Nr LXIII/372/23 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żytno na rok 2024

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Urszula Smolarska | Data wprowadzenia: 2024-01-11 13:28:53.

Zobacz:
 2018 rok .  2019 rok .  2020 rok .  2021 rok .  2022 rok .  2023 rok . 
Data wprowadzenia: 2024-01-11 13:28:53
Opublikowane przez: Urszula Smolarska