``
GIMNAZJUM PUBLICZNE
IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO
KONTAKT 97-532 Żytno
ul. Ogrodowa 16

tel. +48 (34) 327-70-22
Dyrektor
sekretariat

mgr Andrzej Soroczyński
tel. +48 (34) 327-70-22 

Księgowy

Beata Kamińska
tel. +48 (34) 327-70-22 

Godziny pracy administracji

poniedziałek 7.00 - 15.00
wtorek 7.00 - 15.00
środa 7.00 - 15.00
czwartek 7.00 - 15.00
piątek 7.00 - 15.00
sobota nieczynne

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

Administratorem danych osobowych uczniów i ich opiekunów prawnych jest Gimnazjum Publiczne im. K. I. Gałczyńskiego w Żytnie reprezentowana przez Dyrektora Szkoły   z siedzibą w Żytnie

 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – zkido@onet.pl 

 
dane osobowe przetwarzane będą w celu:
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 07 września 1991 o systemie oświaty, ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze),
zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, promocji i potrzeb funkcjonowania Szkoły na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).    

 
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. organ sprawujący nadzór pedagogiczny, OKE czy organ prowadzący

 
Dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia;

 
Rodzice, opiekuni prawni, osoby sprawujące opiekę nad dziećmi, uczniowie mają  prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO)

 

 
Rodzice, opiekuni prawni, osoby sprawujące opiekę nad dziećmi ,uczniowie mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO);

 
Podanie danych osobowych w przypadku realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jest wymogiem ustawowym, a w przypadku informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania Szkoły jest dobrowolne.

 

 Żytno , dnia 25.05.2018 r.

                                                                                                                                                     Administrator Danych Osobowych

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2004-02-25 14:23:25 | Data modyfikacji: 2018-06-04 13:58:58.
Data wprowadzenia: 2004-02-25 14:23:25
Data modyfikacji: 2018-06-04 13:58:58
Opublikowane przez: Michał Bąkowski