bip.zytno.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Żytno www.zytno.pl
Przetargi strona główna 

Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Pągów.

Ogłoszenie o zamówieniu

ID Identyfikator postępowania na miniPortalu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia -Wykonawca

Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia - Podmiot udostępniający

Oświadczenie o spełnianiu warunków - Wykonawca

Oświadczenie o spełnianiu warunków - Podmiot udostępniający

Oświadczenie dot. wykonania robót przez poszczególnych Wykonawców

Oświadczenie o aktualności informacji art 125 - Wykonawca

Oświadczenie o aktualności informacji art 125 - Podmiotu udostępniającego

Wykaz robót

Oświadczenie nt. kwalifikacji kadry

Zobowiązanie podmiotu udost. zasoby

Oświadczenie dot. równoważności

Projekt umowy

Projekt budowlany

Przedmiar robót

Specyfikacja Techniczna

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki | Data wprowadzenia: 2022-07-12 13:51:49 | Data modyfikacji: 2022-08-23 14:40:51.

Zobacz:
 Zapytania ofertowe .  Przetargi ustne - nieruchomości rolne Skarbu Państwa .  Przetargi ustne - mienie komunalne gminy .  Archiwum przetargów .  Protokoły z otwarcia ofert cenowych . 
Data wprowadzenia: 2022-07-12 13:51:49
Data modyfikacji: 2022-08-23 14:40:51
Opublikowane przez: Sławomir Niedźwiecki
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zytno.pl