bip.zytno.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Żytno www.zytno.pl
RODO strona główna 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, iż:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Żytno, z siedzibą 97-532 Żytno, ul. Krótka 4, reprezentowana przez Wójta Gminy Żytno
2. Kontakt naszym z inspektorem ochrony danych: Jacek Majak tel. 502740777 lub e-mail: kontakt@rodo.radomsko.pl
3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu:
    a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
    b) realizacji umów zawartych z kontrahentami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
    c) w pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa dobrowolnej zgody, w zakresie i celu             określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
4. Okres przechowywania danych zależy od przedmiotu sprawy i wyznaczany jest na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a jeżeli przepis ten nie wskazuje okresu dotyczącego konkretnej sprawy - dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas, niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi
5. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych
6. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania
7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
    a) osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych  
    b) podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność                 przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)
8. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody, posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
11. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych
12. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania
 

 

Opublikowane przez: Michał Bąkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-28 09:30:45 | Data modyfikacji: 2018-10-09 15:13:11.
Data wprowadzenia: 2018-05-28 09:30:45
Data modyfikacji: 2018-10-09 15:13:11
Opublikowane przez: Michał Bąkowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zytno.pl